Наказ Головнокомандувача ЗСУ № 334 дск від 31 грудня 2022 року

Аллі Павлівна

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
У Вашій відповіді № 306/БДР/ВхЗПІ/21 від 08.03.2024 на мій запит від 29.02.2024 вказано: «Інструкція з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану затверджена наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 31.12.2022 № 344 дск має гриф обмеження доступу «Для службового користування», оскільки він містить службову інформацію». Отже, з цього випливає, що наказ не має грифу «Державна таємниця» або гриф секретності.
Також, Ваше твердження: «Враховуючи вищевикладене, надання Вам копії Наказу є
неможливим відповідно до вимог чинного законодавства» є хибним та таким, що вводить в оману, тому що відповідно до терміну «державна таємниця» статті 1 Закону України «Про державну таємницю» та пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженому доступу підлягає інформація а не документ.
Також, відповідно до статті 64 Конституції (Основного Закону) України передбачено,
що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Данною статтею Конституції (Основного Закону) України не передбачено обмеження прав і свобод людини і громадянина на підставі наказу з грифом «Для службового користування».
На підставі вище викладенного

Прошу надати наступні документи:

Наказ Головнокомандувача ЗСУ № 334 дск від 31 грудня 2022 року, яким затверджена інструкція з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану (інформація, яка містить конфіденційну, таємну та службову інформацію відповідно до пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути заштрихована).

У разі необґрунтованої відмови або не надання відповіді у зазначений термін, буде
означати відсутність даних наказів.
Так як данні накази визначають права і обов'язки громадян (відповідно до статті
57 Конституції (Основного Закону) України), посилання на те, що запитувані накази є державною таємницею є не коректні, та повинні, в обов’язковому порядку, доводитися до відома населення. (Нагадую: Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними).

Алла Павлівна

Міністерство оборони України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство оборони України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]