Щодо статистичних даних по видачі та тичасовій видачі (екстрадиції)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про прокуратуру» з метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

Пунктом 3 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року» визначено, що органом, якому надається повноваження щодо видачі правопорушників є Генеральна прокуратура України (щодо екстрадиції у справах на стадії досудового слідства).

Питання видачі та тичасової видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних проважденнях під час досудового розслідування за зверненнями іноземних держав до України та за зверненнями України до іноземних держав — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів щодо видачі та тичасової видачі (екстрадиції) надійшло до України від іноземних держав з 2014 року по теперішній час, яка кількість з них була задоволена в розрізі кожної країни, зазначенням виду кримінального правопорушення та міжнародного договору чи Конвенції, які стали підставою для задоволення.

(2) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було передано (екстрадовано) з України до іноземних держав з 2014 року по теперішній час, в розрізі кожної країни та з зазначенням виду кримінального правопорушення.

(3) Надати статистичну інформацію щодо кількості запитів щодо видачі та тичасової видачі (екстрадиції), які були направлені Україною до іноземних держав з 2014 року по теперішній час, яка кількість з них була задоволена в розрізі кожної країни, зазначенням виду кримінального правопорушення та міжнародного договору чи Конвенції, які стали підставою для задоволення.

(4) Надати статистичну інформацію щодо кількості осіб, яких було передано (екстрадовано) до України з іноземних держав з 2014 року по теперішній час, в розрізі кожної країни та з зазначенням виду кримінального правопорушення.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

[Subject only] Відповідь на запит

показати цитоване