Запит на правоустановчі документи

Олена Метл

Олена Метлицька
49021 м.Дніпро,
вул.Штормова,5

Запит (вих. № 2 від 07.06.2024 року)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Згідно з положеннями статті 21. Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Згідно статті 19. Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно до положень статті 68. Основного закону кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Беручи за основу положення статей 21 і 22 Конституції усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями і нормами Конституції України та Міжнародного законодавства яке є складовою національного законодавства України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та ст. 5-9, 27-29 Закону України “Про інформацію”, з метою реалізації свого конституційного права в порядку положень статті 55. Основного закону та подальшого використання даної інформації в суді, у визначений законом термін (п’ять днів),

Прошу (відповідно належності) надати :

1. Відповідно до Конституції України ст.92 п.12 -копію закона України, яким створено «Державна Соціальна служба України» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054
2. Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про утворення відповідним компетентним органом юридичну особу публічного права з назвою «Соціальна служба» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054
3. Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Державна Соціальна служба України» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054

4. Надати завірену належним чином вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Державна Соціальна служба України» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054

5. Надати завірені належним чином копії нормативно-правової документації, якою регламентується і регулюється структура Соціальна служба» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054
(накази, положення, інструкції тощо);
6. Надати завірену належним чином копію Присяги державного службовця теперішнього керівника юридичної особи з «Державна Соціальна служба України» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054
6. Надати завірену належним чином повну копію договору оренди займаних приміщень юридичною особою з «Державна Соціальна служба України» / «Дніпровський міський центр соціальних служб» код єдрпоу 21945667, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, вулиця НОВОСІЛЬНА, будинок 21, 49054

7. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у паперовому вигляді на зазначену вище домашню адресу з дублюванням на електронну адресу.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

З повагою, Олена.
Згода на обробку моїх персональних даних лише для вирішення даного запиту вих.№2 від 07.06.2024 року.

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

1 Attachment

̲˲
250/0/98-24 21.06.2024 16:50:41
. ̳ 11.06.2024
85938/ϲ--3771/19.1.3
" " /
"

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]